საჯარო ხელშეკრულება ,საჯარო შეთავაზება

საჯარო ხელშეკრულება ,საჯარო შეთავაზება

საჯარო ხელშეკრულება ,საჯარო შეთავაზება

ეს დოკუმენტი არის ზეპირი შეთანხმების, მომსახურებისთვის მისაღები გადახდის ან საიტზე რეგისტრაციის ტოლფასი. გთხოვთ, წაიკითხოთ საჯარო ხელშეკრულების ტექსტი, სანამ დაიწყებთ რეგისტრაციას ან სერვისების შეკვეთას ჩვენს ვებგვერდზე:

ეს საჯარო შეთავაზება უნდა იყოს მიმართული ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირზე, შემდგომში „მომხმარებელზე“, რომელთაც სურთ ისარგებლონ ციფრული მონაცემთა ჰოსტინგის, ვირტუალური და გამოყოფილი სერვერების იჯარით მომსახურებით, აგრეთვე სხვა სახის სერვისებით, შემდგომში მოხსენიებული: UltaHost-ის მიერ მოწოდებული "მომსახურებები" - შემდგომში მოხსენიებული, როგორც "კონტრაქტორი", რომელიც მოქმედებს წესდების საფუძველზე. ეს შეთავაზება შეესაბამება მომხმარებელთა უფლებებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებების მოქმედ კანონმდებლობას, კონტრაქტორის ვებგვერდზე https://ultahost.com/ აბონენტის რეგისტრაციისას საჯარო შეთავაზება მიღებულად ჩაითვლება.

ტერმინები და განმარტებები

მომხმარებელი – პირი, რომელსაც ემსახურება მომსახურება, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

კონტრაქტორი – პირი, რომელიც უზრუნველყოფს CMS განთავსების, ვირტუალური და გამოყოფილი სერვერების იჯარით მომსახურებას, რომელმაც აიღო ვალდებულება შეასრულოს ხელშეკრულების პირობები;

ჰოსტინგი – სერვისი, რომელიც უზრუნველყოფს აპარატურულ და პროგრამულ კომპლექსს სერვერზე მონაცემების განთავსებისთვის;

სერვისი – არის კონტრაქტორის მიერ მომხმარებლისთვის ჰოსტინგზე წვდომის მიწოდება ფასიანი ან უსასყიდლოდ (სატესტო პერიოდი), ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით მომხმარებლის რეგისტრაციის შემდეგ;

სატესტო პერიოდი – პერიოდი, რომელიც შედგება გარკვეული რაოდენობის კალენდარული დღეებისგან, რომელიც აღწერილია ტარიფში, კონტრაქტორის მომსახურებაზე მომხმარებლის რეგისტრაციის შემდეგ, რომლის განმავლობაშიც მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს სერვისზე წვდომა უფასოდ, რათა გაეცნოს მომსახურების ხარისხს. მომსახურება;

პროფილი – მომხმარებლის შესახებ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ერთობლიობა, რომელიც შეიცავს მისი იდენტიფიკაციის, ავტორიზაციისა და აღრიცხვისათვის აუცილებელ ინფორმაციას;

სამართავი პანელი – ვებ ინტერფეისი და პროგრამული ინტერფეისი (API), რომლის მეშვეობითაც კლიენტი მართავს დომენებს, პროფილებს, ვებგვერდებს, საფოსტო ყუთებს, ასევე სად არის შესაძლებელი ინფორმაციის ნახვა გადახდის და მომსახურების ვადის შესახებ. სერვისების მართვის პანელზე წვდომა უზრუნველყოფილია ავტორიზაციის გზით;

DNS სერვერი - აპლიკაცია, რომელიც შექმნილია შესაბამისი პროტოკოლის DNS მოთხოვნებზე პასუხის გასაცემად, ცვლის დომენის სახელებს IP მისამართებად;

პერსონალური ინფორმაცია – ინფორმაცია ან ინფორმაციის ერთობლიობა იმ პირის შესახებ, რომელიც იდენტიფიცირებულია ან შესაძლებელია კონკრეტულად იდენტიფიცირება;

СDN – გეოგრაფიულად გამოყოფილი ქსელის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ზრდის ინტერნეტ მონაცემების ჩამოტვირთვის სიჩქარეს იმ წერტილებში, სადაც ეს ქსელია;

Virtual Private Cloud (VPC) - გამოყოფილი სერვერი, რომლის ღირებულება მოიცავს კონკრეტულ რესურსს;

ღრუბლოვანი ჰოსტინგი - ჰოსტინგის ტიპი, რომელიც განსხვავდება მისი მასშტაბურობით.

პროექტის მხარდაჭერა – აქტივობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ინტერნეტ პროექტების და მისი კომპონენტების კონტროლს და შესრულებას.

ტექნიკური მხარდაჭერა-სპეციალისტი\სპეციალისტები, რომლებიც ფლობენ გარკვეულ უნარებსა და ცოდნას საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში;

მომსახურების ღირებულება (ტარიფი) – გადახდა, რომლის ოდენობას ადგენს კონტრაქტორი მომხმარებლისთვის სერვისზე წვდომისთვის გარკვეული მოცულობის მომსახურების მიწოდებისთვის.

ზოგადი დებულებები

1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანი იქნება მომსახურების გაწევა ან მომსახურების სპექტრი:

- პროექტის მხარდაჭერა;

- ვირტუალური პირადი სერვერი (VPC);

- ღრუბლოვანი ჰოსტინგი;

- გამოყოფილი სერვერი;

- ტექნიკური მხარდაჭერა;

- დამატებითი საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურება;

1.2 მომსახურების მისაღებად პირველი ნაბიჯი არის დარეგისტრირება კონტრაქტორის ვებსაიტზე, მომხმარებელმა უნდა გადავიდეს შესაბამის განყოფილებაში, სადაც უნდა შეიყვანოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სრული სახელი და პაროლი, კლიენტის ელფოსტაზე იგზავნება აქტივაციის ბმული შეყვანილი მონაცემების სისწორის დასადასტურებლად. აქტივაციის ბმულზე დაწკაპუნების შემდეგ, მომხმარებელი იღებს წვდომას საიტის გამოყენებაზე.

1.3 სერვისი განხორციელდება ფასიანი ან უფასო საფუძველზე მომხმარებლის არჩევანით, სერვისზე წვდომისა და შერჩეული ტარიფით.

მომხმარებელს, რომელიც დარეგისტრირდა საიტზე, შეუძლია მიიღოს მომსახურების საცდელი პერიოდი, თუ იგი გათვალისწინებულია შერჩეული სატარიფო გეგმით. სატესტო პერიოდის დებულება არ ზღუდავს მომხმარებლის უფლებას მიიღოს ფასიანი მომსახურება.

1.4 წინამდებარე ხელშეკრულების ვადა შეზღუდული არ არის. ნებისმიერ მხარეს შეუძლია შეწყვიტოს იგი წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.

1.5 წინამდებარე ხელშეკრულებაში ყველა ცვლილება და დამატება გამოქვეყნდება კონტრაქტორის ვებსაიტზე.

1.6 წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა პირობა სავალდებულოა როგორც მომხმარებლისთვის, ასევე კონტრაქტორისთვის. სერვისის გამოყენებამდე მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს.

1.7. კლიენტის უთანხმოების შემთხვევაში კონტრაქტორის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებაში შეტანილ ცვლილებებთან ან მომსახურების ახალ ტარიფებთან, მომხმარებელმა უნდა შეწყვიტოს სერვისით სარგებლობა, აცნობოს კონტრაქტორს.

მხარეთა წოდებები და ვალდებულებები

2.1 კონტრაქტორის ვალდებულებები:

- აბონენტის რეგისტრაციისთვის უსაფრთხო ინტერფეისის უზრუნველსაყოფად, აბონენტის მიერ შეყვანილი მონაცემების დამუშავება და შეყვანილი მონაცემების საფუძველზე უნიკალური ანგარიშის შექმნა, ასევე სერვისების მართვის პანელში სერვისებზე წვდომისთვის საჭირო პარამეტრების უზრუნველყოფა.

- მომხმარებელს გაუწიოს მომსახურება შერჩეული ტარიფის ღირებულების მიხედვით, ხოლო სერვისით უფასო სარგებლობის შემთხვევაში უზრუნველყოს იმ სერვისების რაოდენობა, რომლებიც განსაზღვრულია კონტრაქტორის მიერ სატარიფო გეგმის მიხედვით.

2.2 კონტრაქტორს უფლება აქვს:

- შეწყვიტოს ფასიანი მომსახურების მიწოდება მათი გრანტის ვადის ამოწურვის შემდეგ და შეწყვიტოს, შეზღუდოს, შეცვალოს მომსახურების მიწოდება შემდეგი პირობების შემთხვევაში:

• 1 თვის განმავლობაში დროული გადაუხდელობა;

• მომხმარებლის მიერ არაზუსტი ან არასწორი პერსონალური მონაცემების მიწოდება ან კონტრაქტორის მოთხოვნით ასეთი მონაცემების მიწოდება;

• კლიენტის პასუხის არქონა კონტრაქტორის მოთხოვნაზე დამკვეთის შემოწმების შესახებ 24 (ოცდაოთხი) საათის განმავლობაში მომხმარებლისგან ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან;

• სერვისების გამოყენება უკანონო ქმედებების ან ქმედებების განსახორციელებლად, რომლებიც ქმნიან დაბრკოლებებს სხვა მომხმარებლისთვის მომსახურების მიწოდებისთვის.

• სამართალდამცავი ორგანოების, საავტორო უფლებების მფლობელების ან სხვა მომჩივანთა მოთხოვნით

• პროცესების ან მოქმედებების იდენტიფიცირების შემთხვევაში, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენონ პროექტების მუშაობას ან მომხმარებლის მონაცემების მთლიანობას

- შეცვალოთ მომსახურების თანმიმდევრობა და მათი ღირებულება წინამდებარე ხელშეკრულების ხელახალი მოლაპარაკების გარეშე ცვლილებების გამოქვეყნებით ვებ-გვერდზე მათ განხორციელებამდე 15 კალენდარული დღით ადრე.

- დამკვეთის გაზრდილი (ჭარბი) მოთხოვნილებების შემთხვევაში შეკვეთილი სერვისის ტექნიკისა და სხვა რესურსების მიმართ - კონტრაქტორი იტოვებს უფლებას შესთავაზოს მომხმარებელს სხვა სატარიფო გეგმაზე გადასვლა;

2.3. კლიენტი ვალდებულია:

- ფასიანი სერვისების გამოყენებისას კონტრაქტორის მომსახურების დროულად გადასახდელად ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოდენობით, წესით და პირობებით.

- შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები.

- არ გადაყიდოთ, არ მიაწოდოთ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სერვისების შედეგები მესამე პირებს, არ დაარღვიოთ ჰოსტინგის სერვისების გამოყენების პირობები;

- გაეცნონ ხელშეკრულებას, არჩეული სერვისების პირობებს, შეასრულონ და შეასრულონ მათი მოთხოვნები.

- კონტრაქტორის მოთხოვნით ზუსტი და განახლებული ინფორმაციის მიწოდება წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში შემდგომი თანამშრომლობისთვის;

2.4 მომხმარებელს უფლება აქვს:

- მოითხოვოს კონტრაქტორისგან მომსახურების გაწევა ამ კონტრაქტორის პირობების შესაბამისად.

- მიიღოს ინფორმაცია კონტრაქტორისგან მომსახურებისა და დამატებითი ფასიანი მომსახურების შესახებ.

- საჭიროების შემთხვევაში, მიიღოთ რჩევა და დახმარება ექსპერტებისგან.

- დაუკავშირდეს კონტრაქტორს საჩივრებითა და წინადადებებით მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

მომსახურების ღირებულება და მათი გადახდის წესი

3.1 მომხმარებელი იხდის მომსახურების საფასურს ამ ხელშეკრულებით კონტრაქტორის მიერ დადგენილი ტარიფებით. კონტრაქტორი იტოვებს უფლებას შეცვალოს დადგენილი ტარიფები ბაზრის პირობების ცვლილების ან სხვა მნიშვნელოვანი გარემოებების შემთხვევაში. მომხმარებელი თავისი შეხედულებისამებრ ირჩევს ტარიფს, რომლის მიხედვითაც გადაიხდის მომსახურების საფასურს.

3.2. მომსახურების გადახდა განხორციელდება მომსახურებით სარგებლობის პირობებით. სარგებლობიდან 1 თვის განმავლობაში მითითებულ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, კონტრაქტორი აცნობებს მომხმარებელს მომსახურების შეწყვეტის შესახებ მომხმარებლისთვის ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით.

3.3. მომსახურების გადახდა განხორციელდება კლიენტის მიერ სერვისზე საკონტროლო პანელის შესაბამის განყოფილებაში, ნებისმიერი უსაფრთხო გადახდის სერვისის მეშვეობით, თანხების გადარიცხვით კონტრაქტორის საბანკო ანგარიშზე, ან კომპანიის, რომელიც იღებს და ემსახურება კონტრაქტორის გადახდებს. გაანგარიშების კიდევ ერთი სამართლებრივი მეთოდი, რომელიც აკმაყოფილებს ორივე მხარეს.

ფორსმაჟორა

4.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე ან არაჯეროვნად შესრულებაზე, თუ ასეთი შეუსრულებლობა ან არასათანადო შესრულება მოხდა ფორსმაჟორის შედეგად. ფორს-მაჟორია ხანძარი, მიწისძვრა, სხვა სტიქიური მოვლენა, სტიქიური უბედურება, მესამე მხარის ქმედება, ელექტრომომარაგებისა და კომუნიკაციების გაუმართაობა, რომლებიც გამოიყენება მომსახურების გაწევისთვის, სახელმწიფო ორგანოების აქტების მიღებაზე და სხვა გარემოებებზე, რომლებიც არ არის დამოკიდებული. მხარეები, რომლებიც გამორიცხავს მხარის მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დროულ, სრულ და სათანადო შესრულებას.

4.2. ფორსმაჟორის შემთხვევაში, მხარე, რომელიც იმყოფება მის გავლენის ქვეშ, ატყობინებს მეორე მხარეს 7 დღის ვადაში ასეთი გარემოებების წარმოქმნის დღიდან ან ამ მხარის შესაძლებლობას აცნობოს მეორე მხარეს გარემოებების დადგომის შესახებ. . ფორსმაჟორის შეწყვეტის შემდეგ მხარე, რომელიც იმყოფებოდა მის გავლენის ქვეშ, ატყობინებს მეორე მხარეს ამ შეწყვეტის შესახებ ფორსმაჟორის შეწყვეტის დღიდან 7 დღის ვადაში ან იმ მომენტიდან, როდესაც ამ მხარეს ექნება შესაძლებლობა აცნობოს მეორე მხარეს. ფორსმაჟორის შეწყვეტის შესახებ.

მხარეთა პასუხისმგებლობა

5.1. კონტრაქტორი არ იძლევა გარანტიას აბსოლუტური უწყვეტი ან უშეცდომო სერვისების შესახებ და არ იძლევა გარანტიას, რომ შემოთავაზებული პროგრამული უზრუნველყოფა ან სხვა მასალები არ შეიცავს სისტემურ შეცდომებს. კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ყველა გონივრული ძალისხმევა და ზომები ამის თავიდან ასაცილებლად.

5.2. კონტრაქტორი არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლისთვის მიყენებული პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზიანისთვის სერვისების გამოყენების ან გამოყენების შეუძლებლობის შედეგად ან წარმოქმნილი შეცდომების, წარუმატებლობის, სერვისების მიუწვდომლობის, DDoS და სხვა შეტევების შედეგად სერვერზე ან დამკვეთის ან კონტრაქტორის ქსელში, ფაილების წაშლა, დეფექტები, ოპერაციის ან მონაცემთა გადაცემის შეფერხება, ან ფუნქციების ცვლილება და სხვა მიზეზები.

5.3 კონტრაქტორი უნდა შეასრულოს მხოლოდ ტექნიკური ფუნქციები და არ შეიძინოს რაიმე უფლება შესაბამის დომენურ სახელებზე და ვებგვერდებზე და არ იქნება პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ რაიმე მასალის განთავსებაზე მის ჰოსტინგზე.

5.4. ყველა დავა, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია ამ ხელშეკრულებასთან, მოგვარდება მხარეებს შორის მოლაპარაკებების გზით.

5.5. მომხმარებელი სრულად არის პასუხისმგებელი პაროლის შენარჩუნებაზე და ნებისმიერ დანაკარგზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მისი არაავტორიზებული გამოყენების გამო.

ხელშეკრულების ვადა, მისი ცვლილებისა და შეწყვეტის პროცედურა

6.1. ეს ხელშეკრულება მხარეებისთვის ძალაში შედის მომხმარებლის საიტზე რეგისტრაციის დღიდან, ითვლება დადებულად განუსაზღვრელი ვადით და მოქმედებს ერთ-ერთი მხარის ან ორივე მხარის მიერ შეწყვეტამდე.

6.2. ფასიანი სერვისების მიღებაზე უარის თქმისთვის, მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს მომსახურების საფასური გამოყენების ბოლო თვის განმავლობაში და აცნობოს კონტრაქტორს სერვისით სარგებლობის შეწყვეტის სურვილის შესახებ.

6.3. თუ კონტრაქტორი შეიტანს ცვლილებებს ხელშეკრულებაში, კონტრაქტორი ამ ცვლილებებს გამოაქვეყნებს ვებგვერდზე.

მზად ხართ?
ისიამოვნეთ თქვენი საიტების სიმძლავრით, მოქნილობით და კონტროლით ჩვენი შემდეგი თაობის ვებ ჰოსტინგით.