Affiliate Programma Overeenkomst

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie over uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen.

1. ALGEMEEN
Deze Affiliate Programma Overeenkomst (ook "Overeenkomst", "Affiliate Overeenkomst", "Algemene Voorwaarden", "Affiliate Voorwaarden") wordt aangegaan door en tussen UltaHost (“UltaHost, inc”) en de Partner (ook “U” , "Affiliate Partner", "Affiliate"), en wordt van kracht vanaf de datum van elektronische acceptatie. 
In deze Overeenkomst worden de algemene voorwaarden uiteengezet voor uw gebruik van het Affiliate-programma (het "Affiliate-programma" of de "Services"). Uw elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst betekent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen, erkend en ermee akkoord gaat gebonden te zijn, samen met de algemene voorwaarden van UltaHost zoals beschikbaar op haar site, die hierin door verwijzing is opgenomen. De termen "wij", "ons" of "onze" verwijzen naar UltaHost. De termen "u", "uw", "Gebruiker", "klant" of "Gelieerde onderneming" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert. 
Niets in deze Overeenkomst wordt geacht rechten of voordelen aan derden te verlenen. UltaHost kan naar eigen goeddunken deze Overeenkomst en alle beleidslijnen of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, op elk moment wijzigen of wijzigen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de UltaHost-website (deze "Site" ). 
U erkent en gaat ermee akkoord dat 
UltaHost kan u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen door ze op deze site te plaatsen 
Uw gebruik van deze Site of de Services die u op deze Site vindt nadat dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht (zoals aangegeven door de "Laatst herziene" datum bovenaan deze pagina) houdt in dat u akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals deze voor het laatst is herzien. 

Als u er niet mee instemt gebonden te zijn aan deze Overeenkomst zoals deze voor het laatst is herzien, mag u deze Site of de Services op deze Site niet gebruiken (of blijven gebruiken). Bovendien kan UltaHost u af en toe per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen of aanpassingen aan deze Overeenkomst. Het is daarom erg belangrijk dat u uw account ("Account") informatie, inclusief uw e-mailadres, actueel houdt. UltaHost aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke storing het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres. 

2. DEELNAME AAN HET AFFILIATE PROGRAMMA 
Om u in te schrijven voor het Affiliate-programma, wordt een aanvraag ingediend door deze link te volgen en het formulier in te vullen. Het invullen van een aanvraag is geen garantie voor acceptatie als Partner en aanvragen kunnen om welke reden dan ook worden afgewezen. 

3. JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Als UltaHost Affiliate gaat u ermee akkoord dat: 
Het is uw volledige verantwoordelijkheid om ons nauwkeurige accountinformatie te verstrekken en het is uw verantwoordelijkheid om die informatie up-to-date te houden. Dergelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot: contactgegevens, betalingsgegevens, belastinginformatie, alle website-URL('s) waar UltaHost wordt gepromoot, promotionele middelen en praktijken en alle andere details die we kunnen vragen. UltaHost behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie op te vragen over elke website waar UltaHost wordt gepromoot en eventuele aanvullende informatie over de praktijken die worden gebruikt om UltaHost op die websites te promoten. Als u op welke manier dan ook niet de gevraagde gegevens verstrekt of de gegevens niet nauwkeurig zijn, kan dit leiden tot uitsluiting van het Affiliate-programma, tijdelijke opschorting of beëindiging van uw Affiliate-account en verlies van enige commissie. 
De Affiliate moet te goeder trouw handelen en klanten met een goede reputatie doorverwijzen. Klanten met een goede reputatie zijn de door u doorverwezen eigenaren van webhostingaccounts die geldige contactgegevens hebben verstrekt, actieve accounts hebben die geen beperkingen overschrijden volgens de UltaHost-servicevoorwaarden en niet zijn gemarkeerd voor een hoog frauderisico. Actief account verwijst naar uw doorverwezen nieuwe gebruikers die een account hebben aangemaakt en dit niet meer dan 30 (dertig) dagen hebben geannuleerd. 
Aanbevelingen of acties die kunnen leiden tot inkomstenverlies voor UltaHost zijn niet acceptabel. 
Alleen marketingpraktijken die klanten met een goede reputatie zullen aantrekken, mogen worden gebruikt. 
Geen van de auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen, banners, pictogrammen, afbeeldingen of andere inhoud van UltaHost mag door een partner worden gewijzigd, gekopieerd of gewijzigd. 
Methoden voor zelfverwijzing, het klikken op uw eigen affiliate-link en banners, het plaatsen van bestellingen via uw unieke affiliate-link is niet toegestaan, of het gebruik van VPN-services om aankopen te doen met uw eigen affiliate-link wordt beschouwd als overtredingen. Een dergelijke overtreding kan leiden tot verlies van alle opgebouwde beloningen en ontslag uit het partnerprogramma. 
U zult zich niet bezighouden met blackhat SEO of spam-link-building technieken. 
Geen geweld of discriminatie tegen een persoon, organisatie of overheidsinstantie aanmoedigen, promoten of aanmoedigen. 
Als UltaHost patronen van schendingen van de Affiliate Programma Overeenkomst vermoedt of ontdekt, behoudt UltaHost zich het recht voor om, als gevolg van een schending van de Programma Overeenkomst, uw Affiliate account op te schorten en/of te beëindigen en alle verschuldigde Commissiebetalingen te annuleren.

 

4. AFFILIATE ADVERTEREN 
Alleen door UltaHost goedgekeurd promotiemateriaal mag op de Affiliate-site worden gebruikt om reclame voor UltaHost te maken. Door deze overeenkomst te ondertekenen, wordt u een niet-exclusieve, beperkte en niet-overdraagbare licentie verleend om het goedgekeurde promotiemateriaal op uw website te openen, te downloaden en op uw website te plaatsen met als enig doel het promoten van websites die beheerd, gecontroleerd en eigendom zijn van UltaHost. 
Indien door de beslissing van een partij de Affiliate Overeenkomst wordt beëindigd, wordt deze toekenning ingetrokken. 
UltaHost heeft het exclusieve recht om te beslissen of een promotiemethode die u gebruikt geschikt is. Het gebruik van een advertentiemethode die wij als ongepast beschouwen, kan leiden tot een waarschuwing, opschorting of beëindiging van uw aangesloten account en tot annulering van alle uitstaande verschuldigde commissiebetalingen. Bovendien zal elke onbeleefde, agressieve manier van communiceren met de toegewijde partnermanager resulteren in een permanente uitsluiting van het partnerprogramma zonder uitzonderingen. 

5. AFFILIATE TRACKING COOKIES 
Affiliate verkopen worden bijgehouden met behulp van cookies. Cookies worden automatisch geplaatst in de browser van de clicker die onze website bereikt. Cookies worden maximaal 90 dagen bewaard. Als cookies opzettelijk worden verwijderd, kan UltaHost hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. 

6. GELIEERDE COMMISSIES 
Als een verkoop succesvol is en de link van de Affiliate inderdaad is gebruikt, ontvangt de Affiliate 60% van het verkoopbedrag, d.w.z. als een gebruikersfactuur $ 100,00 heeft gegenereerd voor het 1-jarig abonnement, ontvangt de Affiliate $ 60,00. Dit is een eenmalige betaling. 
Bezoek onze FAQ-pagina voor meer informatie over Affiliates en hun commissiestructuur. Alle informatie die daarin is opgenomen, zal UltaHost en de Affiliate binden alsof deze hierin specifiek en volledig wordt herhaald. 

7. FACTURATIE 
Commissieoverzichten worden naar het door u gekozen e-mailadres gestuurd. Betalingen worden gedaan tijdens de 10e en 15e van elke maand. Het minimumbedrag voor opname is $ 100,00. voor bedragen die hoger zijn dan 5K USD kan UltaHost slechts 40% van het bedrag per maand uitbetalen, d.w.z. als een factuur van de Commissie wordt gegenereerd met $ 5000 voor de 1-maand, zal ultahost toestaan ​​dat 40% van het bedrag wordt opgenomen dat 2000 $ is en de de rest wordt de komende maand afbetaald. 

8. RELATIE VAN DE PARTIJEN 
Beide partijen komen overeen dat zij deze overeenkomst als zzp'er aangaan en dat er geen arbeidsverhouding tussen hen bestaat. 
De Affiliate kan geen verklaringen of beloften doen namens UltaHost.

 

9. ACCOUNTBEINDIGING 
Deze overeenkomst kan op elk moment worden beëindigd door de instructie via e-mail te geven aan uw aangewezen UltaHost-vertegenwoordiger 
UltaHost kan een aangesloten account beëindigen: 
Met een opzegtermijn van veertien dagen zonder enige uitleg. 
Onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving, als uw partneraccount of u de algemene voorwaarden van het partnerprogramma schendt. 
Wanneer een aangesloten account wordt beëindigd, worden de verkopen niet bijgehouden en komt u niet in aanmerking voor toekomstige commissies. Als er commissies verschuldigd zijn op het moment van beëindiging, zullen deze worden betaald tijdens de reguliere betalingscyclus. Er zijn geen openstaande commissiebetalingen verschuldigd als uw account wordt beëindigd vanwege de schending van deze Algemene voorwaarden. 
Zodra het Affiliate-account is beëindigd, is de Affiliate verplicht om alle promotiematerialen, links, logo's, handelsmerken en slogans van UltaHost binnen een periode van 3 werkdagen van zijn website te verwijderen. Deze bepaling blijft van kracht na beëindiging van de Affiliate Overeenkomst. Na beëindiging van deze Affiliate Overeenkomst heeft de Affiliate niet langer het recht om enig(e) UltaHost handelsmerk(en), logo('s) en slogan(s) te gebruiken en zal zich onthouden van handelingen die de reputatie, het imago en eventuele zakelijke relaties met huidige en potentiële klanten van UltaHost, direct of indirect. 

10. VERTROUWELIJKE INFORMATIE 
Elke partij erkent dat zij als gevolg van deze Affiliate Overeenkomst toegang kan krijgen tot bepaalde Vertrouwelijke Informatie van de andere partij. "Vertrouwelijke informatie" betekent alle documentatie en informatie, inclusief technieken, algoritmen en processen en technische, zakelijke en marketinginformatie, aangewezen of gemarkeerd door de partij die dergelijke documentatie en informatie mondeling, visueel of schriftelijk bekendmaakt (de "Bekendmakende partij") als " eigendom" of "vertrouwelijk" of iets dergelijks, of waarvan de andere partij (de "Ontvangende partij") weet dat deze vertrouwelijk is, of redelijkerwijs als vertrouwelijk zou moeten beschouwen onder de omstandigheden van de openbaarmaking, verstrekt door de Bekendmakende partij aan de ontvangende partij in verband met deze Affiliate Overeenkomst. 
Tijdens de Looptijd en voor een periode van vijf (5) jaar daarna stemt elke Ontvangende Partij ermee in: 
(a) om de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij strikt vertrouwelijk te houden, met dezelfde mate van (maar niet minder dan redelijke) zorg en bescherming die zij uitoefent met haar eigen Vertrouwelijke Informatie van vergelijkbare aard; 
(b) geen vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij direct of indirect bekend te maken of anderszins beschikbaar te stellen aan een derde partij; en 
(c) de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij niet te kopiëren of te gebruiken voor enig ander doel dan nodig is om de verplichtingen van de Ontvangende Partij na te komen of haar rechten onder deze Affiliate Overeenkomst uit te oefenen. 
Elke partij zal de Vertrouwelijke informatie van de andere partij alleen bekendmaken aan haar werknemers en gelieerde ondernemingen die dit moeten weten om aan de verplichtingen van die partij hieronder te voldoen. Bovendien is het de Ontvangende Partij toegestaan ​​om Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij openbaar te maken voor zover een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is goedgekeurd door de Bekendmakende Partij of vereist is door de wet of op bevel van een rechtbank of soortgelijke gerechtelijke of administratieve instantie, op voorwaarde dat (voor zover wettelijk toegestaan) de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij onverwijld en schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijke vereiste openbaarmaking en samenwerkt met de Bekendmakende Partij, op redelijk verzoek en op redelijke kosten van de Bekendmakende Partij, in enige wettige actie. 
De verplichtingen van deze sectie zijn niet van toepassing op vertrouwelijke informatie als dergelijke informatie: 
(a) openbaar beschikbaar is voorafgaand aan of op het moment van openbaarmaking, of later openbaar wordt gemaakt zonder handeling van de ontvangende partij; of 
(b) voorafgaand aan de openbaarmaking hieronder rechtmatig bekend was bij de Ontvangende Partij (anders dan in verband met deze Affiliate Overeenkomst) zonder beperking van vertrouwelijkheid. 

11. TOEPASSELIJK RECHT
Elke controverse, claim of geschil dat voortvloeit uit deze Affiliate-overeenkomst zal worden opgelost in overeenstemming met het rechtsgebied en de wetgeving waar de UltaHost-entiteit die uw Affiliate-account bedient, is gevestigd. 

12. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN VAN HET AFFILIATE PROGRAMMA 
We behouden ons het recht voor om het beleid of de voorwaarden van deze Affiliate-overeenkomst op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht nadat ze op de UltaHost-website zijn geplaatst. De huidige Algemene Voorwaarden van de Affiliate Overeenkomst zijn beschikbaar op de website van UltaHost. Indien u niet akkoord gaat met wijzigingen in de Affiliate Overeenkomst, kunt u uw account binnen 10 werkdagen opzeggen. 

Voor meer info kunt u contact met ons opnemen via info@ultahost.com

 

Ben je klaar?
Geniet van kracht, flexibiliteit en controle voor uw sites met onze volgende generatie webhosting.